Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Frydl servis, s.r.o., IČ: 04617207, se sídlem Osadní 869/32, Praha 7 – Holešovice

Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.bojlirky.cz , který je provozován společností Frydl servis, s.r.o., IČ: 04617207, se sídlem Osadní 869/32, Praha 7 – Holešovice, tel. 776 201 307, email: info@bojlirky.cz  zapsané v Obchodním Rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248188 (dále jen „Prodávající“). Tyto VOP upravují vztah mezi Prodávajícím a jeho obchodními partnery (dále jen „Kupující“) v oblasti prodeje zboží a služeb.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Definice

1. Prodávající
Prodávajícím je společnost Frydl servis, s.r.o., IČ: 04617207, se sídlem Osadní 869/32, Praha 7 – Holešovice.

2. Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.),
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

3. Spotřebitelská Smlouva


Spotřebitelská smlouva je Smlouva kupní, Smlouva o dílo, případně jiná smlouva dle Občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel, resp. Kupující a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka „Objednat“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Prodávajícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas může Kupující kdykoliv písemně odvolat. Osobní údaje jsou plně zabezpečené proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Prodávajícího, byly zpracovány Prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (zasláním zprávy na email: info@bojlirky.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat telefonicky nebo na e-mailové adrese info@bojlirky.cz

Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat produkt: “Balíček s montáží” u Prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu www.bojlirky.cz. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží a služeb Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na kontaktní e-mailovou adresu Kupujícího. Na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů nebo v případě víceprací. Tyto vícepráce musí být odsouhlaseny Kupujícím e-mailem, na místě s provádějícím pracovníkem nebo telefonicky.

Cena a platba

Nabídka a ceny uváděné na e-shopu Prodávajícího jsou smluvní, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně dopravného.

Vícepráce

V případě víceprací nad rámec produktu (např. práce ve ztížených podmínkách, demontáž vestavěné skříně, demontáž SDK podhledu, úprava elektroinstalace (např. úpravu elektrického rozvaděče, nové elektrické vedení, úprava / montáž vodovodního potrubí v délce delší než 2m od místa původní instalace el. bojleru) účtujeme nad rámec Kupní smlouvy částku 390,- Kč bez dph za 1 hodinu práce 1 technika. Materiál nad specifikaci daného produktu (cena za materiál bude účtována dle ceníku výrobce) bude účtován v rámci víceprací. Kupujicí bude o konečné ceně informován před započetím montáže.

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platební kartou na místě po instalaci
 • v hotovosti na místě po instalaci
 • převodem (faktura se splatností 7 dní od vystavení)

Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží dodáním, montáží a zprovozněním zvoleného produktu. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných případech produkt instalujeme do 3 pracovních dnů od objednání. Konečný termín instalace je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad / fakturu.

Záruka a servis

Prodávající poskytuje záruku na zboží a montáž ve lhůtě 24 měsíců od doby převzetí nebo instalace zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Pro uplatnění záruční opravy je nutné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, záruční list).  

Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis  Pozáruční servis Prodávající provádí buď v místě instalace nebo ve svých prostorách na adrese provozovny.

Recyklační poplatek

V souladu se zákonem číslo 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se na Kupujícím zakoupené zboží vztahuje povinnost uhradit recyklační poplatek. Tuto povinnost splní Kupující spolu s uhrazením kupní ceny Prodávajícímu.

Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

 • v případě vady odstranitelné:
  • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
  • právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
  • v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • v případě vady neodstranitelné:
  • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamované pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
  • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:
  • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to telefonicky, elektronicky na e-mail info@bojlirky.cz nebo osobně na pobočce Frydl servis s.r.o, Na Košince 2511/3a, v Praze 8 – Libni.

Reklamace se nevztahují na případy:

 • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití nebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nepovolených zásahů do zboží
 • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována
 • po uplynutí této záruční doby
 • vady způsobené vlivem živelných katastrof

Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ustanovením § 53 odstavce 7 a 8 zákona číslo 40/164 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 7mi dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupit od kupní smlouvy před započetím zhotovení díla.

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Objednávkou  / Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2 let ode dne jejího podpisu, resp. jejího nabytí účinnosti.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2023 a jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.